تفاوت تصدیق و صحه گذاری در چیست؟

صحه گذاری (Validation)  بر اساس تعاریف ISO 22000 عبارت است از:

 

Validation

obtaining evidence that a control measure (or combination of control measures) will be capable of effectively controlling the significant food safety hazard Note 1 to entry: Validation is performed at the time a control measure combination is designed, or whenever changes are made to the implemented control measures.

 

 بدست آوردن شواهدی (مرتبط با ایمنی مواد غذایی) مبنی بر اینکه اقدام کنترلی (یا ترکیبی از اقدامات کنترلی) قادر خواهد بود به طور اثربخش خطر بارز ایمنی مواد غذایی را کنترل کند.

 

هدف از صحه گذاری دستیابی به نتیجه ای است که مطلوب ماست و به آن نیاز داریم. برای مثال زمانیکه می­گوییم که در نظر داریم غذایی را در درجه حرارت خاصی بپزیم تا مطمئن شویم که هیچگونه باکتری مضری باقی نمانده است به منظور صحه گذاری بر درجه حرارتی که انتخاب کرده­ایم می­توانیم به قوانین تصویب شده، منابع علمی و یا سایر داده­های موثق که کشته شدن باکتری­های مضر در درجه حرارتی که ما برای پخت و پز انتخاب کرده ایم را تایید می­کنند مراجعه کنیم. به عبارتی دیگر صحه گذاری قبل از انجام  فعالیت اعمال می شود و اطلاعاتی در مورد قابلیت ارائه نتایج موردنظر فراهم می سازد. این تائید از طریق ارائه شواهد عینی، مبنی بر برآورده شدن الزامات مشخص شده می باشد. همچنین فرایند پایش می بایست حین اجرای فعالیت اعمال شود و اطلاعاتی را برای عمل در یک چارچوب زمانی مشخص فراهم سازد. پایش در ISO 22000، تعیین وضعیت یک سیستم، یک فرآیند یا یک فعالیت تعریف می گردد.

 

در زمینه ایمنی مواد غذایی، پایش انجام یک سری مشاهدات یا اندازه گیری های برنامه ریزی شده برای ارزیابی انجام  یک فرآیند طبق برنامه می باشد.

 

تصدیق (Verification) بر اساس تعاریف ISO 22000 عبارت است از:

verification

confirmation, through the provision of objective evidence, that specified requirements have been fulfilled

 

تائید از طریق ارائه شواهد عینی، مبنی بر برآورده شدن الزامات مشخص شده می باشد.

تصدیق در حقیقت اقدامی است که انجام می دهیم تا بدانیم آیا دقیقا" همان کاری را انجام می دهیم که می­خواهیم انجامش دهیم؟ بنابراین در رابطه با مثال بالا، پایش و یا تصدیق می­کنیم که آیا غذای تحت حرارت به درجه حرارت لازم جهت کشتن باکتری­ها میرسد و یا خیر؟ به بیان دیگر تصدیق بعد از انجام فعالیت اعمال می شود و اطلاعاتی برای تائید انطباق را فراهم می سازد. به این منظور ما می باید مطمئن شویم که تجهیزی که در فرآیند تصدیق استفاده می کنیم درست کار می کند و به طور صحیح قادر به خواندن مقادیر می­باشد که این کار را با کالیبره کردن آن تجهیز انجام می دهیم. بنابر این در مورد این مثال هم، حرارت سنجی که برای چک و کنترل درجه حرارت استفاده می کنیم ضرورتا" باید در فواصل زمانی منظم کالیبره شود تا مطمئن شویم که همواره نتیجه دقیق را به ما نشان می دهد.  

پس بنابراین این دو مفهوم را میتوانید به صورت زیر به خاطر بسپاریم:

Validation(صحه­گذاری): Science(علم)

Verification :(تصدیق) Checking (چک­کردن)